Ladda i Mittstråket

Projekt Ladda i Mittstråket syftar till att minska klimatpåverkan från persontransporter. Det gör vi genom en utbyggnad av laddinfrastrukturen för personbilar i Mittstråket och sträckan Sundsvall-Storlien. Projektet ska bidra till överflyttning av persontransporter från bil till kollektivtrafik

Styrgruppen
Arbetsgruppen
Kontakt