Projekt Mittstråket

I Projekt Mittstråket samverkade 6 kommuner, två regioner, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland som projektägare. Projektet delfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågick under 2015-2019. Projektets övergripande målbild var att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden.

Projektets delmål var kortare restider och ökad kapacitet för gods, förbättrad trafiksäkerhet och ökad samverkan.

Kortare restid och ökad kapacitet för gods

Målbilder vi arbetar för: Sundsvall - Östersund 2 timmar med tåg. Möjlig kapacitet för godstransporter på järnväg ökar med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2030.

Förbättrad trafiksäkerhet

Projektets investeringar förbättrar säkerheten för resenärer och trafikanter och bidrar till att uppfylla nollvisionen.

Ökad samverkan

I projekt Mittstråket arbetades det fram en gemensam vision och strategi för Mittstråkets fortsatta utveckling. En strategi för prioriteringar för att synliggöra Mittstråket som ett insatsområde i nationella, nordiska och europeiska utvecklingsplaner.

Genomförda uppgraderingar
Mittbanan
Upprustning av Maland- och Tunadalsspåret
Under projekt Mittstråket planerades det för en ny järnvägsanslutning mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret i Maland. Planerna omfattade även en förlängning av Tunadalsspåret till Sundsvalls hamn. Idag är tillgängligheten för godstransporter begränsade. Den nya järnvägsanslutningen är en av flera satsningar för ett hållbart transportnav för godstransporter, till och från Sundsvall. Med nya spår och hållbara transporter kan företag utvecklas och bidra till att skapa tillväxt i hela Sundsvallsregionen.

Ansvarig: Trafikverket
Beräknas klart: 2020
Läs mer
Ny järnvägsanslutning i Bergsåker
Ådalsbanan kopplas ihop med Mittbanan med ett nytt anslutningsspår i Bergsåker. Förbindelsespåret innebär att tågtransporter från inlandet kan gå direkt från Mittbanan till Ådalsbanan utan att behöva vända inne i Sundsvall. Med en ny förbindelse blir det enklare och effektivare att transportera gods på järnväg mellan inlandet och industrin som är belägen längs med kusten.

Ansvarig: Trafikverket
Beräknas klart: 2021
Färre och säkrare järnvägsövergångar Sundsvall–Ånge
Många järnvägsövergångar är obevakade på sträckan Sundsvall–Stöde. Under projektets tid byggdes ca 50 övergångar om längs Mittbanan på sträckan Sundsvall–Ånge. Med färre järnvägsövergångar ökar kapaciteten och restider kortas. Det skapar också en säkrare arbetsmiljö för våra lokförare.. I Stöde byggdes det även en ny plattform
Säkrare järnväg Ytterån – Duved
Det byggdes om och togs bort ca 20 järnvägskorsningar på Mittbanan från Ytterån till Duved. Broar byggdes på två platser över järnvägen i Åre och stängsel sättes upp stängsel längs med järnvägen. Med färre obevakade järnvägskorsningar kan tågen köra snabbare. Miljön blir tryggare, restiderna kortare och fler kan ta tåget till och från Åre
Ny järnvägsbro över Stora Helvetet
En helt ny järnvägsbro byggdes på Mittbanan över ravinen Stora Helvetet. Den gamla bron över ravinen byggdes i slutet av 1800-talet och järnvägsbanken hade haft flera sättningar. Mellan år 2013 och 2015 stängdes sträckan på grund av förstärkningsarbeten av järnvägsbanken. Med den nya bron kan tågen rulla tryggt och säkert över ravinen.
Kontaktledning Duved – norska gränsen
Järnvägen mellan Duved och norska gränsen har elektrifierats. Elektrifiering av järnvägen var ett delprojekt i Stora Helvetet. Med en modernare järnväg kan vi avlasta våra vägar, godstrafiken blir bättre och fler kan välja tåget på resan mellan Norge och Sverige. På sikt kan vi få stora miljöeffekter när eldrivna tåg kan trafikera ända till Trondheim.
Kontaktledning Meråkerbanan
Norge sätter upp kontaktledning och elektrifierar Meråkerbanan längs sträckan Meråker–Störedal fram till Trondheim. När eldrivna tåg kan trafikera spåret ända till Trondheim kan tågtrafiken ansluta till hamn och järnvägsnät. En modern järnväg främjar den regionala handeln, skapar mindre trafik på vägarna och ger fullt utbyggt positiva miljöeffekter.

Ansvarig: Bane-Nohr
Beräknad byggstart: ej bestämt
STORLIEN
Ny rastplats vid Storlien
Det byggdes en ny rastplats för trafikanter längs E14 vid Storlien. Med fler rastplatser kan förare stanna när behovet finns, och med utvilade trafikanter ökar säkerheten på våra vägar.
E14
Ny sträckning på E14 Timmervägen–Blåberget
E14 utanför Sundsvall på sträckan Timmervägen – Blåberget breddas. Vägen blir fyrfilig och får också en mittseparering. Därmed blir vägen säkrare för både fordon och oskyddade trafikanter. Framkomligheten blir också bättre. En rastplats byggs i Stöde längs E14 västerut.

Ansvarig: Trafikverket
Beräknas klart: 2021
Ombyggnad av vägsträckan vid Rännberg
Sträckan mellan Sta och Rännbergsbacken byggdes om. Kurvor sågs över och rätades ut, vägen blev planare och vägräcken sattes upp. Med bättre sikt får vi en säkrare väg som skapar trygghet och framkomlighet för trafikanter.
Åre
Broar och stängsel vid järnväg i Åre
Broar byggdes över järnvägen i Åre och stängsel sattes upp längs med järnvägen. Med ökad säkerhet kring järnvägen blir restiderna kortare och fler kan ta tåget till och från Åre.

Ansvarig: Trafikverket med projekt Mittstråket
Beräknas klart: 2019
Östersund
Expresscykelvägar i Östersund
Det byggdes nya expresscykelvägar till och från Östersund. Expresscykelvägarna är ett säkert och tryggt alternativ för cykelpendlare då banan är separerad från både gång- och biltrafik. Expresscykelvägar skapar också ökad trygghet för elcyklar, lådcyklar och cykelkärror som blir allt vanligare. Att cykelpendla är ett klimatsmart alternativ till bilen, och med kortare restider och säkrare vägar kan fler välja cykeln till jobb och skola.
Krokom
Planering av järnvägsstation i Nälden
Trafikverket har fastställt den så kallade järnvägsplanen för en tåghållplats i Nälden. Planen är att bygga en 110 meter lång och 4 meter bred plattform invid järnvägen i byn. Med fler hållplatser kan fler ställa bilen och det blir enklare att pendla till arbetet mellan Krokom och Östersund. Det blir också enklare att resa i hela regionen Jämtland.

Ansvarig: Trafikverket
Planering klar: Under utredning
Bräcke
Ny plattform i Pilgrimstad
Idag finns det ny plattform i Pilgrimstad och hastigheten kan höjas från 40 km/h till 70 km/h. Med ny plattform kan tågen köra fortare, säkrare och oftare. Tåget som färdmedel blir mer attraktivt. Smidigare kommunikationer och kortare restider lockar fler att pendla inom regionen
Ånge
Upprustning av Torpshammar station i Ånge
Torpshammar station har moderniserats och fått en ny plattform, nytt spår och ny belysning. Två obevakade järnvägsövergångar byggdes också om. Med smidigare kommunikationer kan fler pendla och resa inom regionen.
Upprustning av Ånge bangård
En total upprustning av Ånge bangård genomfördes med nya spår, nya växlar och byte av kontaktledning. Spåren på bangården höjdes till axellast 25 ton vilket innebär att man kan ta emot tyngre lastade godståg. Det genomfördes även en anslutning av spår 39. Detta halverar lastningstiden för till exempel timmer som ska transporteras vidare från Ånge. Åtgärderna skapar bättre flöde och förkortar lastningstiden.
Samtidig infart Erikslund i Ånge
Samtidig infart på stationen Erikslund i Ånge är nu möjlig. Med samtidig infart kan två tåg köra in samtidigt på stationen, från respektive håll. Med utökad kapacitet och fler tåg på banan blir restiden kortare och tågförbindelserna smidigare. För pendlare och resenärer blir det mer attraktivt att välja tåget som färdmedel.
Sundsvall
Ombyggnad av bangård vid Sundsvalls centralstation
Bangården byggs om för större kapacitet med fler tåg och tätare tågtrafik. Plattformarna breddas och nås via gång- och cykelbro över bangården. Med ny anslutning kan tåg även komma in på godsbangården söderifrån.

Ansvarig: Trafikverket och Sundsvalls kommun
Byggstart: 2022/23
Nytt resecentrum vid Sundsvalls centralstation
Det byggs ett nytt och modernt resecentrum vid Sundsvalls centralstation. I anslutning till resecentrum byggs busshållplatser för att förenkla byten mellan tåg och buss. Gång- och cykelvägar kommer att anläggas för en tryggare väg till stationen. Bangården byggs om och plattformarna breddas. Med ett nytt anslutningsspår kommer tåg att kunna komma in på bangården söderifrån och ger mer plats för fler tåg och en tätare tågtrafik. Smidigare kommunikationer inbjuder fler att pendla till sina arbetsplatser i hela regionen och att göra resor till och från Sundsvall

Ansvarig: Trafikverket och Sundsvalls kommun
Byggstart nytt resecentrum: 2019/20
Byggstart ombyggnad bangård: 2022/23
Läs mer
Upprustning av Västra stationsområdet
Västra station har rustats upp och blivit en trevligare och tryggare miljö för resenärer. Investeringarna omfattar upprustning av stationsbyggnaden, befintliga gång- och cykelvägar längs norra Järnvägsgatan samt en ny bil- och cykelparkering med belysning. Med lättillgängliga infartsparkeringar och en säkrare väg till tåget kan fler resa med tåg istället för att ta bilen. Upprustningen omfattar också ett nytt uppställningsspår och ny sidoplattform för större kapacitet för tågtrafiken.
Stängsel längs järnvägen i Sundsvall
Två meter höga stängsel har satts upp på utvalda platser längs med järnvägen i Sundsvall. Vi kompletterar också med larmande kameror på vissa ställen. Med stängsel och kameror förhindras obehöriga att ta sig in på spåren, vi får en säkrare järnväg och minskat antal olyckor. Målet är att halvera antalet dödsolyckor som sker på järnvägen till år 2020..

Ansvarig: Trafikverket
Beräknas klart: 2019
Utbyggd hamn med Sundsvall Logistikpark
Sundsvalls Hamn byggs ut. Genom utbyggnaden skapar vi ett av Sveriges viktigaste och mest hållbara transportnav för ökade godstransporter, till och från Sundsvall. Projektinsatsen omfattar containerhamn, kombiterminal och etableringsytor. Även Maland- och Tunadalsspåret rustas upp och gör det möjligt att flytta gods från väg till järnväg, vilket ger stora miljövinster. Idag är tillgängligheten begränsad för transporter trots att Sundsvalls Hamn är en av Sveriges största skogsindustrihamnar. Med ett effektivare transportnav kan företag utvecklas och vara med för att skapa hållbar tillväxt i hela Sundsvallsregionen

Ansvarig: Sundsvall Logistikpark AB, Sundsvall hamn AB, SCA, Trafikverket
Beräknas klart: 2022
Våra samarbeten i Mittnorden

Nedan är några andra projekt som tillsammans med Mittstråket öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen.

Kontakt
Berit Eriksson
Region Jämtland Härjedalen
berit.eriksson@regionjh.se
063-14 66 07
Nina Loberg
Region Västernorrland
nina.loberg@rvn.se
070-255 32 52