Utredningar
Analys av stationslägen och trafikering längs Mittstråket

Utredningen har genomförts av Trivector på uppdrag av projekt Mittstråket. Syftet med analysen längs Mittstråket är att visa på ett genomtänkt och väl underbyggt underlag för den strategiska utvecklingen av tågstationer längs Mittbanan och dess omland. Där ingår även förslag på framtida trafikerings- och utvecklingsmöjligheter vad gäller att koppla järnvägen till olika trafikslag längs hela Mittstråket Sundsvall - Trondheim.

Ladda ned PDF
Analys av stationslägen och trafikering längs Mittstråket

Kortversion i PowerPoint.


Ladda ned PDF
Tillväxt- och utvecklingspotential i Mittstråket

WSP har på uppdrag av projekt Mittstråket tagit fram ett kunskapsunderlag där de undersökt hur en förbättrad infrastruktur i Mittstråket kan bidra till utveckling och tillväxt vad gäller sysselsättning, befolkning och bruttoregionprodukten (BRP). Rapporten visar på positiva tillväxteffekter av investeringar i infrastrukturen, men resultatet av investeringarna blir också ökat utbyte mellan städer, samhällen och landsbygd.

Ladda ned PDF
Tillväxt- och utvecklingspotential i Mittstråket

Kortversion i PowerPoint.

Ladda ned PDF
Resultat av undersökning gällande spårspring

Enkätundersökning genomförd på stationer samt ombord på tågen sommaren 2017 längs Mittstråket, Sundsvall-Storlien.

Ladda ned PDF
Godstransporter och omlastningspunkter i Mittstråket

På uppdrag av Projekt Mittstråket har Ramböll under hösten och vintern 2018-2019 genomfört en studie vars övergripande syfte är att bidra till ökad kunskap och förståelse kring godstransporter i Mittstråket. Utredningen är geografiskt fokuserad på väg- och järnvägsstråket mellan Sundsvall och Trondheim, vilket omfattar svenska och norska kommuner utmed Mittbanan/Meråkersbanan respektive E14.

Ladda ned PDF
Godstransporter Kortversion

Svenska

Ladda ned PDF
Godstransporter Kortversion

Norsk

Ladda ned PDF
Jämställdhet i Mittstråket

Ramboll har gjort en studie av jämställdhet i Mittstråket. Studien består av intervjuer och en kvantitativ sammanställning av mått kopplade till de jämställdhetspolitiska målen.

Ladda ned PDF
Genomlysning av Planer och Program i Mittstråket

Denna rapport är framtagen av WSP Analys & Strategi under våren 2018 och omfattar kartläggning, bedömning och tolkning av relevanta program, strategier och planer med bäring på Mittstråket. Syftet var att utreda hur dessa styrdokument påverkar Mittstråket samt att formulera förslag till den fortsatta processen.

Ladda ned PDF
Ökat kollektivtrafikresande i Mittstråket Sundsvall-Östersund-Trondheim

Syftet med studien har varit att ta fram kunskapsunderlag som kan användas av ansvariga aktörer för såväl kortsiktig som långsiktig planering av kollektivtrafik
och andra åtgärder som bidrar till överflyttning av resande med bil till resande med kollektivtrafik utmed Mittstråket.

Ladda ned PDF
Ny linjedragning Stöde-Sundsvall

I arbetet med att möjliggöra timmestrafik med kortare restid, där det långsiktiga målet är en restid Sundsvall-Östersund under två timmar, har Trafikverket genomfört en studie för ny linjedragning på sträckan Stöde-Sundsvall.Ladda ned PDF
Trafikering med persontåg Östersund - Umeå

Utredningen syftar till att klargöra förutsättningarna för regionaltågstrafik på hela eller delar av sträckan Östersund – Umeå via Sollefteå. Den viktigaste delen av arbetet har varit att klargöra hur olika trafikeringsupplägg påverkar resandeutveckling och trafikekonomi.

Ladda ned PDF
Mittstråkets potential som grön godskorridor

Studien har haft ett fokus på att belysa potentialer när det gäller godstransporter och möjligheterna att flytta över gods dels från väg till järnväg, dels från andra tvärgående stråk till Mittstråket. Dessutom har förutsättningarna för att utveckla Mittstråket till en fossilfri godstransportkorridor utretts.

Ladda ned PDF
Utvecklingsinriktning Fysisk planering

Sweco har på uppdrag av projekt Mittstråket tagit fram en utvecklingsinriktning för samordnad fysisk planering enligt Boverkets ÖP-modell. Den omfattar bland annat den mer strategiska delen av översiktsplaneringen, noder och stråk lämpliga för utvecklingsinsatser, särskilt viktiga samband i regionen samt större sammanhängande områden med höga värden och mellankommunala intressen.

Ladda ned PDF
Utvecklingsinriktning Fysisk planering - karta med lager

Som en del i arbetet med att ta fram en utvecklingsinriktning för den fysiska planeringen i Mittstråket har Sweco även utarbetat en karta med tänd- och släckbara lager.
Ladda ned PDF
Förslag till strategi för Mittstråkets fortsatta utveckling

Syftet med denna strategi är att visa hur Mittstråket ska bli en regionalt, nationellt och internationellt prioriterad transportkorridor 2030 i olika omvärlds- och närvärldsscenarier. Strategin bygger på en analys av Mittstråkets förutsättningar, potential och korridorens bidrag till samhällsutveckling.

Ladda ned PDF
Kapacitetsutredning Storlien-Sundsvall

För att möjliggöra förtätad person- och godstrafik samt förkortad restid längs Mittbanan har Trafikverket utrett och identifierat behov av kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder.

Ladda ned PDF
Genomförbarhet PM

Ladda ned PDF
Kapacitetsstudie Östersund-Umeå

Ladda ned PDF
Förslag till strategi - Bilagor

Bilagorna till strategin omfattar framförallt mer ingående beskrivningar av mål, analys och utvecklingsplan.

Ladda ned PDF