Investeringar från Sundsvall till Storlien

Genom att bygga bort hinder, skapa bättre flöden och korta restiderna blir det attraktivare att studie- och arbetspendla. Besöksnäringen kan blomstra, fler vill bo kvar och fler vill flytta till regionen. Detta i sin tur öppnar upp för en rörligare arbetsmarknad och ett ökat intresse för nya företag att vilja etablera sig i regionen.

Utredningar
Analys av stationslägen och trafikering längs Mittstråket

Utredningen har genomförts av Trivector på uppdrag av projekt Mittstråket och analyserar stationslägen och trafikering längs Mittstråket Sundsvall - Trondheim. Utredningen är tänkt att vara ett stöd för Trafikverket, Regionerna, Kollektivtrafikmyndigheterna och kommunerna i deras arbete med att utveckla och investera i infrastruktur och trafikering.

Ladda ned PDF
Analys av stationslägen och trafikering längs Mittstråket

Syftet med analysen av stationslägen och trafikeringen längs Mittstråket är att visa på ett genomtänkt och väl underbyggt underlag för den strategiska utvecklingen av tågstationer längs Mittbanan och dess omland. Där ingår även förslag på framtida trafikerings- och utvecklingsmöjligheter vad gäller att koppla järnvägen till olika trafikslag längs hela Mittstråket Sundsvall - Trondheim. Genom ökad kunskap om stråket kan berörda aktörer säkerställa att beslut om framtida investeringar och åtgärder tas med hänsyn till optimala stationslägen och trafikeringsupplägg.

Ladda ned PDF
Stöde-Sundsvall; Mittbanan

Utredningen syftar till att ta reda på vilka åtgärder som kan göras för att korta restiderna för att kunna köra fler tåg. (Trafikverket)

Ladda ned PDF
Funktionsutredning Storlien-Ånge

Funktionsutredningen syftar till att ta reda på vilka åtgärder som kan göras för att korta restiderna på Mittbanan och till vilka kostnader. (Trafikverket)

Ladda ned PDF
Kapacitetsstudie Storlien-Umeå

Utredning av trafikprognoser och det kapacitetsbehov som det genererar i stråket Storlien – Umeå (via Långsele alternativt Sundsvall). Detta för såväl gods som persontågens framkomlighet. Det ingår även att belysa möjliga regionaltågstopp. (Trafikverket och Länsstyrelsen)

Ladda ned PDF