Investeringar från Sundsvall till Storlien

Genom att bygga bort hinder, skapa bättre flöden och korta restiderna blir det attraktivare att studie- och arbetspendla. Besöksnäringen kan blomstra, fler vill bo kvar och fler vill flytta till regionen. Detta i sin tur öppnar upp för en rörligare arbetsmarknad och ett ökat intresse för nya företag att vilja etablera sig i regionen.

Utredningar
Analys av stationslägen och trafikering längs Mittstråket

Utredningen har genomförts av Trivector på uppdrag av projekt Mittstråket. Syftet med analysen längs Mittstråket är att visa på ett genomtänkt och väl underbyggt underlag för den strategiska utvecklingen av tågstationer längs Mittbanan och dess omland. Där ingår även förslag på framtida trafikerings- och utvecklingsmöjligheter vad gäller att koppla järnvägen till olika trafikslag längs hela Mittstråket Sundsvall - Trondheim.

Ladda ned PDF
Rapporten kortad i PowerPoint-presentation.

.

Ladda ned PDF
Tillväxt- och utvecklingspotential i Mittstråket

WSP har på uppdrag av projekt Mittstråket, tagit fram ett kunskapsunderlag där de undersökt hur en förbättrad infrastruktur i Mittstråket kan bidra till utveckling och tillväxt vad gäller sysselsättning, befolkning och bruttoregionprodukten (BRP). WSP har i sin rapport dels fått ett resultat som visar positiva tillväxteffekter av investeringar i infrastrukturen, men resultatet av investeringarna blir också ökat utbyte mellan städer, samhällen och landsbygd i Mittstråket som i sig genererar starkare tillväxt på ännu längre sikt. Ett av projekt Mittstråkets målsättningar är att arbeta för långsiktig utveckling av Mittstråket, även efter det att projektet har slutfört sina investeringar och aktiviteter.

Ladda ned PDF
Resultat av undersökning gällande spårspring

Enkätundersökning genomförd på stationer samt ombord på tågen sommaren 2017 längs Mittstråket, Sundsvall-Storlien.

Ladda ned PDF
Stöde-Sundsvall; Mittbanan

Utredningen syftar till att ta reda på vilka åtgärder som kan göras för att korta restiderna för att kunna köra fler tåg. (Trafikverket)

Ladda ned PDF
Funktionsutredning Storlien-Ånge

Funktionsutredningen syftar till att ta reda på vilka åtgärder som kan göras för att korta restiderna på Mittbanan och till vilka kostnader. (Trafikverket)

Ladda ned PDF
Kapacitetsstudie Storlien-Umeå

Utredning av trafikprognoser och det kapacitetsbehov som det genererar i stråket Storlien – Umeå (via Långsele alternativt Sundsvall). Detta för såväl gods som persontågens framkomlighet. Det ingår även att belysa möjliga regionaltågstopp. (Trafikverket och Länsstyrelsen)

Ladda ned PDF