Snabbare, säkrare, effektivare.

I projekt Mittstråket samverkar kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall samt Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland. Investeringar som öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå under 2015-2019. Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden. Målen i projektet är att stärka ett hållbart Mittstråk genom rubrikerna nedan:

Snabbare, säkrare, effektivare.

I projekt Mittstråket samverkar kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall samt Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland. Investeringar som öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå under 2015-2019. Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden. Målen i projektet är att stärka ett hållbart Mittstråk genom rubrikerna nedan:

Kortare restid och ökad kapacitet för gods

Målbilder vi arbetar för: Sundsvall - Östersund 2 timmar med tåg. Möjlig kapacitet för godstransporter på järnväg ökar med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2030.

Förbättrad trafiksäkerhet

Projektets investeringar förbättrar säkerheten för resenärer och trafikanter och bidrar till att uppfylla nollvisionen.

Ökad samverkan

Vi arbetar för en gemensam vision, strategi och handlingsplan för Mittstråkets fortsatta utveckling. En accepterad och förankrad vision för Mittstråkets utveckling, att en strategi för prioriteringar i Mittstråket är framtagen, att Mittstråket är ett synliggjort insatsområde i nationella, nordiska och europeiska utvecklingsplaner.

Våra samarbeten i Mittnorden

Nedan är några andra projekt som tillsammans med Mittstråket öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen.

Utredningar
Analys av stationslägen och trafikering längs Mittstråket

Utredningen har genomförts av Trivector på uppdrag av projekt Mittstråket. Syftet med analysen längs Mittstråket är att visa på ett genomtänkt och väl underbyggt underlag för den strategiska utvecklingen av tågstationer längs Mittbanan och dess omland. Där ingår även förslag på framtida trafikerings- och utvecklingsmöjligheter vad gäller att koppla järnvägen till olika trafikslag längs hela Mittstråket Sundsvall - Trondheim.

Ladda ned PDF
Analys av stationslägen och trafikering längs Mittstråket

Kortversion i PowerPoint.


Ladda ned PDF
Tillväxt- och utvecklingspotential i Mittstråket

WSP har på uppdrag av projekt Mittstråket tagit fram ett kunskapsunderlag där de undersökt hur en förbättrad infrastruktur i Mittstråket kan bidra till utveckling och tillväxt vad gäller sysselsättning, befolkning och bruttoregionprodukten (BRP). Rapporten visar på positiva tillväxteffekter av investeringar i infrastrukturen, men resultatet av investeringarna blir också ökat utbyte mellan städer, samhällen och landsbygd.

Ladda ned PDF
Tillväxt- och utvecklingspotential i Mittstråket

Kortversion i PowerPoint.

Ladda ned PDF
Resultat av undersökning gällande spårspring

Enkätundersökning genomförd på stationer samt ombord på tågen sommaren 2017 längs Mittstråket, Sundsvall-Storlien.

Ladda ned PDF
Godstransporter och omlastningspunkter i Mittstråket

På uppdrag av Projekt Mittstråket har Ramböll under hösten och vintern 2018-2019 genomfört en studie vars övergripande syfte är att bidra till ökad kunskap och förståelse kring godstransporter i Mittstråket. Utredningen är geografiskt fokuserad på väg- och järnvägsstråket mellan Sundsvall och Trondheim, vilket omfattar svenska och norska kommuner utmed Mittbanan/Meråkersbanan respektive E14.

Ladda ned PDF
Godstransporter Kortversion

Svenska

Ladda ned PDF
Godstransporter Kortversion

Norsk

Ladda ned PDF
Jämställdhet i Mittstråket

Ramboll har gjort en studie av jämställdhet i Mittstråket. Studien består av intervjuer och en kvantitativ sammanställning av mått kopplade till de jämställdhetspolitiska målen.

Ladda ned PDF
Genomlysning av Planer och Program i Mittstråket

Denna rapport är framtagen av WSP Analys & Strategi under våren 2018 och omfattar kartläggning, bedömning och tolkning av relevanta program, strategier och planer med bäring på Mittstråket. Syftet var att utreda hur dessa styrdokument påverkar Mittstråket samt att formulera förslag till den fortsatta processen.

Ladda ned PDF
Styrgruppen
Daniel Gustafsson
Länsstyrelsen Västernorrland
Robert Uitto (ersättare)
Region Jämtland Härjedalen
Mats Gärd
Region Jämtland Härjedalen
Bodil Hansson
Sundsvalls Kommun
Catherine Kotake
Trafikverket
Thomas K. Andersson (ersättare)
Trafikverket
Sten-Ove Danielsson
Ånge Kommun
Bosse Svensson
Östersunds Kommun
Karin I Jonsson
Krokoms Kommun
Hans Backlund
Region Västernorrland
Arbetsgruppen
Therese Sjögren
Bräcke Kommun
Helene Boström
Bräcke Kommun
Malin Nilsdotter Nyström
Krokoms Kommun
Henric Fuchs
Region Västernorrland
Nina Loberg
Region Västernorrland
Berit Eriksson
Region Jämtland Härjedalen
Niklas Bergström
Sundsvalls Kommun
Håkan Andersson
Sundsvalls Kommun
Ingela Öhrling
Trafikverket Region Mitt
Mats Olofsson
Trafikverket Region Mitt
Mats Gustafsson
Ånge Kommun
Magnus Dahlin
Åre Kommun
Jenny Jernström
Östersunds Kommun
Anne Sörensson
Östersunds Kommun
Projektledning
Christin Borg
Länsstyrelsen Västernorrland
christin.borg@lansstyrelsen.se
070-343 91 41
Jeanette Lozanovski
Länsstyrelsen Västernorrland
jeanette.lozanovski@lansstyrelsen.se
072-238 47 59
Johanna Bygdell
Länsstyrelsen Västernorrland
johanna.bygdell@lansstyrelsen.se
0611-34 92 74
Henrietta Philp
Länsstyrelsen Västernorrland
henrietta.philp@lansstyrelsen.se
0611-34 90 54
Johan Klockar Öhrnell
Sundsvalls Kommun
johan.ohrnell@sundsvall.se
070-257 16 82