Du är troligtvis inte en av dem som genar över några järnvägsspår. Men faktum är ändå att det sker varje dag. Trots att många förstår farorna och vet om att det är förbjudet ökar problemet med spårspring för varje år.

Det här behöver få ett slut. Vi kan slå fast att förutom att vara olagligt och livsfarligt är spårspring en vanlig orsak till förseningar. Genom ordvalet Pucko vill vi få dig att haja till, och att tänka efter. Ser du någon som genar så säg ifrån. Eller om det är du själv som är puckot i den här historien - Sluta genast gena!

Hur skapar genare förseningar

Om det finns risk för skada på människor, miljö eller egendom så stoppar Trafikverket eller sänker hastigheten på trafiken. Den risken uppstår varje gång någon obehörig person vistas i spåren. Varje stopp får följdverkningar för både gods- och persontrafik som fastnar i tågköer och du som resenär får vänta och riskerar också att bli försenad.

Varje dag händer det att personer genar över spår eller går under nerfällda bommar. Årligen omkommer 70–110 människor på grund av att de har befunnit sig på spårområdet. Många av dem har underskattat riskerna och kanske bara försökt vinna någon minut genom att ta en genväg. Trafikverkets övergripande mål är att antalet dödade och allvarligt skadade ska ha minskat med hälften till år 2020 jämfört med 2010. Läs mer om projekt Mittstråkets åtgärder för ökad säkerhet längs Mittbanan med byggda stängsel, bommar och kommande gångportar med mera: http://mittstraket.se/sv/mittbanan/#post298

Närmare 300 plankorsningar Sundsvall-Storlien

Risken för olyckor är störst i plankorsningar, det vill säga korsningar mellan väg och järnväg i samma plan. Det händer allvarliga olyckor för att trafikanter chansar och försöker ta sig över plankorsningen, trots att bommarna är på väg ner.

I Mittstråket Sundsvall-Storlien finns närmare 300 plankorsningar och inför och efter varje plankorsning sänker tågen hastigheten. I projekt Mittstråket åtgärdar vi eller bygger bort plankorsningar vilket leder till ökad säkerhet och kortare restider. Men fler plankorsningar behöver åtgärdas och spårspringet minskas så vi får en säkrare järnväg och snabbare tågförbindelser längs Mittstråket. Läs mer om plankorsningar på Trafikverkets webbplats: http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/sakerhet-pa-jarnvag/Plankorsningar/

Plötsligt stod en kvinna med barnvagn på tågspåret.

Läs lokförarens upplevelse med spårspring längs Mittstråket En människa går bredvid spåret och är på väg att gena över det. Hen kan vara bara någon meter eller sekund från döden. Att med ett framrusande tåg riskera att köra på en människa är många lokförares skräck.

Farligt och förbjudet

Spårspring är livsfarligt. Tågen är i dag både tystare och snabbare än vad många tror. Spårspring är också förbjudet och har en minst sagt negativ påverkan på lokförarnas arbetsmiljö. En lokförare har ingen chans att vare sig stanna eller väja för någon som "bara" tänkte tjäna någon minut.

På vissa sträckor sitter lokförarna alltid med handen på bromsen. Det gör de trots att de mycket väl vet att det inte finns en chans att få stopp i tid, om någon som inte borde vara på spåren plötsligt befinner sig där. Och det är inte bara spårspring som skapar oro. Människor står många gånger väldigt nära kanten på plattformen, ofta med hörlurar i öronen, och verkar inte ha koll på omgivningen.

Trafikverket arbetar på flera sätt för att förbättra punktligheten i tågtrafiken. Här hittar du statistik och kan även läsa om hur Trafikverket samarbetar med branschen.
http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafikinformation/tagtrafik/punktlighet-i-tagtrafiken/

Enkätundersökning sommaren 2017

I juni genomförde projekt Mittstråket en enkätundersökning och 522 personer valde att besvara frågorna om järnvägen och säkerhet. Här kan du läsa och se alla frågor och resultat: Resultat Spårspring

Några delar av resultat och analys från enkätsvaren:

- Var femte person genar ibland eller ofta över järnvägen där det inte är tillåtet.

- Män, unga samt utrikesfödda genade i högre utsträckning än andra grupper.

- De personer som genar över järnvägsspår där det inte är tillåtet saknar oftare kunskap om att handlingen är förbjuden än personer som aldrig genar.

- Undersökningen visar också att unga samt utrikesfödda personer i högre utsträckning än andra grupper saknar kunskaper i ämnet.

- En stor majoritet av personerna har inte fått någon information om varför det är förbjudet att gena över järnvägsspår. Färre utrikesfödda än personer födda i Sverige hade fått informationen.

-Personer som aldrig genar över järnvägsspår svarar också, i större utsträckning än de som genar ibland eller ofta, att de känner till Trafikverkets åtgärder vid obehöriga i spårmiljön (att Trafikverket stoppar trafiken eller sänker hastigheten när de får kännedom om obehöriga i spårmiljön).

- Två av tre personer trodde att bötesbeloppet för att gena över järnvägen där det inte är tillåtet är lägre än vad det faktiskt är (Böter 3 000 kr).