Mittbanan
Upprustning av Maland- och Tunadalsspåret
Vi planerar en ny järnvägsanslutning mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret i Maland. Planerna omfattar också en förlängning av Tunadalsspåret till Sundsvalls hamn. Idag är tillgängligheten för godstransporter begränsade. Den nya järnvägsanslutningen är en av flera satsningar när vi utvecklar ett hållbart transportnav för godstransporter, till och från Sundsvall. Med nya spår och hållbara transporter kan företag utvecklas och bidra till att skapa tillväxt i hela Sundsvallsregionen.

Ansvarig: Trafikverket
Beräknas klart: 2020
Läs mer
Ny järnvägsanslutning i Bergsåker
Ådalsbanan kopplas ihop med Mittbanan med ett nytt anslutningsspår i Bergsåker. Förbindelsespåret innebär att tågtransporter från inlandet kan gå direkt från Mittbanan till Ådalsbanan utan att behöva vända inne i Sundsvall. Med en ny förbindelse blir det enklare och effektivare att transportera gods på järnväg mellan inlandet och industrin som är belägen längs med kusten.

Ansvarig: Trafikverket
Beräknas klart: 2021
Läs mer
Färre och säkrare järnvägsövergångar Sundsvall–Ånge
Många järnvägsövergångar är obevakade på sträckan Sundsvall–Stöde. Vi stänger, bygger om och förbättrar ca 50 övergångar längs Mittbanan på sträckan Sundsvall–Ånge. Med färre övergångar ökar kapaciteten och restider kan kortas. Det skapar också en säkrare arbetsmiljö för våra lokförare. Stängningen av övergångarna kommer att kräva att vi bygger ersättningsvägar. I Stöde byggs också en ny plattform.

Ansvarig: Trafikverket med projekt Mittstråket
Beräknas klart: 2019
Läs mer
Säkrare järnväg Ytterån – Duved
Vi bygger om och tar bort ca 20 järnvägskorsningar på Mittbanan från Ytterån till Duved. Vi bygger också broar på två platser över järnvägen i Åre samt sätter upp stängsel längs med järnvägen. Med färre obevakade järnvägskorsningar kan tågen köra snabbare. Miljön blir tryggare, restiderna kortare och fler kan ta tåget till och från Åre.

Ansvarig: Trafikverket med projekt Mittstråket
Beräknas klart: 2019
Ny järnvägsbro över Stora Helvetet
Vi har byggt en ny järnvägsbro för Mittbanan över ravinen Stora Helvetet. Bron över ravinen byggdes i slutet av 1800-talet och järnvägsbanken har haft flera sättningar. Mellan år 2013 och 2015 stängdes sträckan på grund av förstärkningsarbeten av järnvägsbanken. Med den nya bron kan tågen rulla tryggt och säkert över ravinen.

Ansvarig: Trafikverket och EU
Klart: 2018
Läs mer
Kontaktledning Duved – norska gränsen
Vi elektrifierar järnvägen mellan Duved och norska gränsen. Elektrifiering av järnvägen är ett delprojekt i Stora Helvetet. Med en modernare järnväg kan vi avlasta våra vägar, godstrafiken blir bättre och fler kan välja tåget på resan mellan Norge och Sverige. På sikt kan vi få stora miljöeffekter när eldrivna tåg kan trafikera ända till Trondheim.

Ansvarig: Trafikverket och EU
Klart: 2018
Läs mer
Kontaktledning Meråkerbanan
Norge sätter upp kontaktledning och elektrifierar Meråkerbanan längs sträckan Meråker–Störedal fram till Trondheim. När eldrivna tåg kan trafikera spåret ända till Trondheim kan tågtrafiken ansluta till hamn och järnvägsnät. En modern järnväg främjar den regionala handeln, skapar mindre trafik på vägarna och ger fullt utbyggt positiva miljöeffekter.

Ansvarig: Bane-Nohr
Beräknad byggstart: ej bestämt
Läs mer
STORLIEN
Ny rastplats vid Storlien
Vi bygger ny rastplast för trafikanter längs E14 vid Storlien. Avstånd mellan rastplatser bör inte vara längre än cirka 8–10 mil och behöver därför bli kortare. Med fler rastplatser kan förare stanna när behovet finns, och med utvilade trafikanter ökar säkerheten på våra vägar.

Ansvarig: Trafikverket
Planerad byggstart: 2019
Läs mer
E14
Ny sträckning på E14 Timmervägen–Blåberget
Vi breddar E14 utanför Sundsvall på sträckan Timmervägen – Blåberget. Vägen blir fyrfilig och får också en mittseparering. Därmed blir vägen säkrare för både fordon och oskyddade trafikanter. Framkomligheten blir också bättre. En rastplats byggs i Stöde längs E14 västerut.

Ansvarig: Trafikverket
Beräknas klart: 2021
Läs mer
Ombyggnad av vägsträckan vid Rännberg
Vi bygger om sträckan mellan Sta och Rännbergsbacken. Kurvor ses över och rätas ut, vägen blir planare och vägräcken sätts upp. Idag är sträckan smal och har branta stigningar. Sikten är dålig vid omkörning och långtradare kan köra fast. Med bättre sikt får vi en säkrare väg som skapar trygghet och framkomlighet för trafikanter.

Ansvarig: Trafikverket med projekt Mittstråket
Beräknas klart: 2019
Läs mer
Ombyggnad av väg mellan Hålland och Undersåker
Vi planerar ombyggnad av vägen på sträckan mellan Hålland och Undersåker. I dag är vägen smal med branta stigningar. Sikten är dålig vid omkörning och långtradare har lätt för att köra fast på vintern. Med nya, större korsningar blir vägen säkrare och trafikanter kan köra med större framkomlighet och under tryggare former.

Ansvarig: Trafikverket med projekt Mittstråket
Byggstart: 2020
Läs mer
Åre
Broar och stängsel vid järnväg i Åre
Vi bygger broar över järnvägen i Åre. Vi sätter även upp stängsel längs med järnvägen. Med ökad säkerhet kring järnvägen blir restiderna kortare och fler kan ta tåget till och från Åre.

Ansvarig: Trafikverket med projekt Mittstråket
Beräknas klart: 2019
Gång- och cykelväg i Åre
Vi bygger ny gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset i Åre. Exploateringen av Åre- och Björnängeområdet har inneburit kraftigt ökad trafik och trafikmiljön för oskyddade trafikanter är svår under hela året. Med säkrare väg kan gång- och cykeltrafikanter känna trygghet – och fler vill välja cykeln framför bilen.

Ansvarig: Trafikverket med projekt Mittstråket
Beräknas klart: 2019
Läs mer
Östersund
Expresscykelvägar i Östersund
Vi bygger nya expresscykelvägar till och från Östersund. Expresscykelvägarna är ett säkert och tryggt alternativ för cykelpendlare då banan är separerad från både gång- och biltrafik. Expresscykelvägar skapar också ökad trygghet för elcyklar, lådcyklar och cykelkärror som blir allt vanligare. Att cykelpendla är ett klimatsmart alternativ till bilen, och med kortare restider och säkrare vägar kan fler välja cykeln till jobb och skola.

Ansvarig: Östersunds kommun med projekt Mittstråket
Beräknas klart: 2019
Krokom
Planering av järnvägsstation i Nälden
Vi utreder behovet av en ny hållplats på Mittbanan i Nälden och en ny järnvägsplan utarbetas. Med fler hållplatser kan fler ställa bilen och det blir enklare att pendla till arbetet mellan Krokom och Östersund. Det blir också enklare att resa i hela regionen Jämtland.

Ansvarig: Trafikverket med projekt Mittstråket
Planering klar: 2019
Läs mer
Bräcke
Ny plattform i Pilgrimstad
Vi bygger en ny plattform i Pilgrimstad och kan höja hastigheten från 40 km/h till 70 km/h. Med ny plattform kan tågen köra fortare, säkrare och oftare. Tåget som färdmedel blir mer attraktivt. Smidigare kommunikationer och kortare restider lockar fler att pendla inom regionen.

Ansvarig: Trafikverket
Beräknas klart: 2019
Ånge
Upprustning av Torpshammar station i Ånge
Vi moderniserar Torpshammar station med ny plattform, nytt spår och ny belysning. Två obevakade järnvägsövergångar byggs också om. Med smidigare kommunikationer kan fler pendla och resa inom regionen.

Ansvarig: Trafikverket med projekt Mittstråket
Beräknas klart: 2018
Upprustning av Ånge bangård
En total upprustning av Ånge bangård är genomförd med nya spår, nya växlar och byte av kontaktledning. Spåren på bangården har höjts till axellast 25 ton vilket innebär att man kan ta emot tyngre lastade godståg. Vi har också genomfört en anslutning av spår 39. Detta halverar lastningstiden för till exempel timmer som ska transporteras vidare från Ånge. Åtgärderna skapar bättre flöde och förkortar lastningstiden.

Ansvarig: Trafikverket med projekt Mittstråket och Ånge kommun
Klart: 2017
Upprustning av Torpshammar station i Ånge
Vi moderniserar Torpshammar station. Den nuvarande plattformen anpassas med ny belysning och taktila plattor. En spårväxel och ett signalställverk byts ut så att tåg kan mötas och två obevakade järnvägsövergångar kommer att byggas om vilket ökar säkerheten. Med ökad kapacitet och smidigare kommunikationer kan fler pendla och resa inom regionen.

Ansvarig: Trafikverket med projekt Mittstråket
Beräknas klart: 2018
Läs mer
Samtidig infart Erikslund i Ånge
Vi förbättrar för samtidig infart på stationen Erikslund i Ånge. Med samtidig infart kan två tåg köra in samtidigt på stationen, från respektive håll. Med utökad kapacitet och fler tåg på banan blir restiden kortare och tågförbindelserna smidigare. För pendlare och resenärer blir det mer attraktivt att välja tåget som färdmedel.

Ansvarig: Trafikverket
Beräknas klart: 2019
Sundsvall
Ombyggnad av bangård vid Sundsvalls centralstation
Vi bygger om bangården för större kapacitet med fler tåg och tätare tågtrafik. Plattformarna breddas och nås via gång- och cykelbro över bangården. Med ny anslutning kan tåg även komma in på godsbangården söderifrån.

Ansvarig: Trafikverket och Sundsvalls kommun
Byggstart: 2022/23
Nytt resecentrum vid Sundsvalls centralstation
Vi bygger ett nytt och modernt resecentrum vid Sundsvalls centralstation. I anslutning till resecentrum byggs busshållplatser för att förenkla byten mellan tåg och buss. Gång- och cykelvägar kommer att anläggas för en tryggare väg till stationen. Bangården byggs om och plattformarna breddas. Med ett nytt anslutningsspår kommer tåg att kunna komma in på bangården söderifrån och ger mer plats för fler tåg och en tätare tågtrafik. Smidigare kommunikationer inbjuder fler att pendla till sina arbetsplatser i hela regionen och att göra resor till och från Sundsvall.

Ansvarig: Trafikverket och Sundsvalls kommun
Byggstart nytt resecentrum: 2019/20
Byggstart ombyggnad bangård: 2022/23
Läs mer
Upprustning av Västra stationsområdet
Vi rustar upp området vid Västra station för en trevligare och tryggare miljö för resenärer. Investeringarna omfattar upprustning av stationsbyggnaden, befintliga gång- och cykelvägar längs norra Järnvägsgatan samt en ny bil- och cykelparkering med belysning. Med lättillgängliga infartsparkeringar och en säkrare väg till tåget kan fler resa med tåg istället för att ta bilen. Upprustningen omfattar också ett nytt uppställningsspår och ny sidoplattform för större kapacitet för tågtrafiken.

Ansvarig: Sundsvalls kommun med projekt Mittstråket
Beräknas klart: 2019
Läs mer
Stängsel längs järnvägen i Sundsvall
Vi sätter upp två meter höga stängsel på utvalda platser längs med järnvägen i Sundsvall. Vi kompletterar också med larmande kameror på vissa ställen. Med stängsel och kameror förhindras obehöriga att ta sig in på spåren, vi får en säkrare järnväg och minskat antal olyckor. Målet är att halvera antalet dödsolyckor som sker på järnvägen till år 2020.

Ansvarig: Trafikverket
Beräknas klart: 2019
Läs mer
Utbyggd hamn med Sundsvall Logistikpark
Vi bygger ut Sundsvalls Hamn. Genom utbyggnaden skapar vi ett av Sveriges viktigaste och mest hållbara transportnav för ökade godstransporter, till och från Sundsvall. Projektinsatsen omfattar containerhamn, kombiterminal och etableringsytor. Även Maland- och Tunadalsspåret rustas upp och gör det möjligt att flytta gods från väg till järnväg, vilket ger stora miljövinster. Idag är tillgängligheten begränsad för transporter trots att Sundsvalls Hamn är en av Sveriges största skogsindustrihamnar. Med ett effektivare transportnav kan företag utvecklas och vara med för att skapa hållbar tillväxt i hela Sundsvallsregionen.

Ansvarig: Sundsvall Logistikpark AB, Sundsvall hamn AB, SCA, Trafikverket
Beräknas klart: 2022
Läs mer